FANDOM


Responsibilidad ng Lalaki

Sa maikling kwento na ito, makikita natin na ang lalaki ay inaasahan ng pamilya. Sila ang kadalasang nagtatrabaho para may makain at mabuhay ang pamilya.

Pagkakaiba ng mga Tao

Nasa kwento na ang pagkakaroon ni Impen ng ibang kulay o pagiging maitim ay naging dahilan ng pangungutya sa kanya ng mga tao dahil sya ay naiiba.

Pagkakaroon ng Lakas ng Loob na Ipagtanggol ang Sarili

Nagawa ni Impen na lumaban kay Ogor kahit na ito ay mas matipuno kaysa sa kanya dala ng matinding pagkaapi at pag-apak sa kanyang katauhan.